இலங்கையில் தங்கத்தின் விலை உயர்வு!

இலங்கையின் இன்றைய தங்க நிலவரம் (27- 07-2022)

இலங்கையில் தங்கத்தின் விலை உயர்வு!

இலங்கையின் இன்றைய தங்க நிலவரம் (27- 07-2022) 

  • இலங்கையின் தங்கம் அவுன்ஸ் விலை ரூபாய் 621,081.00 ஆகும்.
  • 24 கரட் 1 கிராம் தங்கத்தின் விலை ரூபாய் 21,910.00
  • 24 கரட் 8 கிராம் ( 1 பவுன் ) தங்கத்தின் விலை ரூபாய் 175,300.00
  • 22 கரட் 1 கிராம் தங்கத்தின் விலை ரூபாய் 20,090.00
  • 22 கரட் 8 கிராம் ( 1 பவுன் ) தங்கத்தின் விலை ரூபாய் 160,700.00
  • 21 கரட் 1 கிராம் தங்கத்தின் விலை ரூபாய் 19,180.00
  • 21 கரட் 8 கிராம் ( 1 பவுன் ) தங்கத்தின் விலை ரூபாய்  153,400.00