இ.தொ.காவில் போட்டியிட விண்ணப்பம் கோரல்!

உள்ளூராட்சிமன்றத் தேர்தலில் இ.தொ.காவில் போட்டியிட விருப்பமுடையவர்கள் தமது விண்ணப்பங்களை அனுப்பிவைக்குமாறு கோராப்பட்டுள்ளது.

இ.தொ.காவில் போட்டியிட விண்ணப்பம் கோரல்!

உள்ளூராட்சிமன்றத் தேர்தலில் இ.தொ.காவில் போட்டியிட விருப்பமுடையவர்கள் தமது விண்ணப்பங்களை அனுப்பிவைக்குமாறு கோராப்பட்டுள்ளது.

சுயவிபரங்கள் உள்ளடக்கி, போட்டியிட விரும்பும் உள்ளூராட்சி சபையின் பெயர்,உள்ளூராட்சி சபையின் எல்லைக்கு உட்பட்ட போட்டியிட விரும்பும் வட்டாரத்தையும் குறிப்பிட்டு விண்ணப்பங்களை அனுப்ப முடியும்.

எதிர்வரும் 2023 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 1ம் திகதி முதல் ஜனவரி 10ம் திகதிக்கு இடையில் இ.தொ.கா தேர்தல் பிரிவு கணக்காளர், இலக்கம் 72, சௌமியபவான், ஆனந்த குமாரசாமி மாவத்தை, கொழும்பு 07 என்ற முகவரிக்கு பதிவுத் தபால் மூலம் பதிவு செய்யுமாறு இ.தொ.கா அறிவித்துள்ளது.